Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Victoria College - Old Main Building - Ou Hoofgebou
Stellenbosch, Western Cape

Carl Otto HAGER: Architect

Date:1886
Type:College
Status:Extant
Street:Ryneveld St

 


Click to view map

Coordinates:
33°56'01.49" S 18°51'43.35" E Alt: 117m

Picton-Seymour (1977:135) ascribes the building to RM ROBERTSON.

Now part of the University of Stellenbosch

Victoria College - Old Main Building

Wording on the National Monuments Council plaque.

OU HOOFGEBOU
HIERDIE GEBOU IS DEUR CARL OTTO HAGER ONTWERP OM DIE
STELLENBOSCH-KOLLEGE DOELTREFFEND TE HUISVES. DIE
HOEKSTEEN IS OP 22 DESEMBER 1880 GELÊ. 'N GEDEELTE
VAN DIE GEBOU IS OP 15 OKTOBER 1883 IN GEBRUIK GENEEM.
MAAR DIE VOLTOOIDE GEBOU IS EERS OP 6 NOVEMBER 1886
AMPTELIK DEUR DIE ADMINISTRATEUR VAN DIE KAAPKOLONIE,
GENL.-MAJ. D'OYLEY TORRENS, GEOPEN. IN 1887 IS DIE NAAM
VAN DIE STELLENBOSCH-KOLLEGE VERANDER NA VICTORIA-
KOLLEGE. NA DIE OPRIGTING VAN ANDER KOLLEGEGEBOUE,
IS METTERTYD HIERNA AS DIE OU HOOFGEBOU VERWYS. IN
1964 IS DIE SYVLEUELS VERLENG EN DIE WESTELIKE VLEUEL
AANGEBOU.
Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede

OLD MAIN BUILDING
THIS BUILDING WAS DESIGNED BY CARL OTTO HAGER TO
PROVIDE ADEQUATE ACCOMMODATION FOR THE STELLENBOSCH
COLLEGE. THE FOUNDATION STONE WAS LAID ON 22
DECEMBER 1880. PART OF THE BUILDING WAS OCCUPIED ON
15 OCTOBER 1883 BUT THE COMPLETED BUILDING WAS ONLY
OFFICIALLY OPENED ON 6 NOVEMBER 1886 BY THE
ADMINISTRATOR OF THE CAPE PROVINCE, MAJOR GENERAL D'OYLEY
TORRENS. IN 1887 THE NAME OF THE STELLENBOSCH COLLEGE
WAS CHANGED TO THE VICTORIA COLLEGE. AFTER THE CONSTRUCTION
OF OTHER COLLEGE BUILDINGS THIS ONE WAS REFERRED TO AS
THE OLD MAIN BUILDING. IN 1964 THE SIDE-WINGS WERE
EXTENDED AND THE WESTERN WING ADDED.
National Monuments Council
1979

(SA Illus News 1886, dwg; Radford 1979:118)

All truncated references not fully cited below are those of Joanna Walker's original text and cited in full in the 'Bibliography' entry of the Lexicon.


Writings about this entry

Gaylard, Shaun & McDougall, Brett . 2022. RSA 365 : 365 Drawings of South African Architecture. Johannesburg: Blank Ink Design. pg 58 ill
Krige, Ode. 2015. Carl Otto Hager : argitek tot eer van God, 1813-1898. Hermanus: Hemel & See Boeke. pg 174, 175, 181, 207
Picton-Seymour, Désirée. 1977. Victorian Buildings in South Africa. Cape Town: AA Balkema. pg 134 ill, 135