Lexicon
Kleinhuisie (small house)

_____________________________________________________

An outside toilet.

(Walton, 1995: 126)