Lexicon
Salt glazed stoneware

_____________________________________________________