Contact Artefacts
please if you have any comments or more information regarding this record.

Nederduitse Gereformeerde Kerk - Gamkavallei
Beaufort West, Western Cape

Date:1951
Type:Nederduitse Gereformeerde Kerk - Church
Status:Extant

Die eredienste is aanvanklik waargeneem in die gebou van die Instituutsaal van die Suid-Afrikaanse Spoorweë, wat dit teen ’n verminderde tarief aan die gemeente verhuur het. Vir begrafnisse en huwelike is die moederkerk nog gebruik. Die kerkraad het ’n stuk grond in Hillside, die woonbuurt wes van die stasie en spoorlyn wat die kern van Gamkavallei vorm, teen 'n nominale bedrag van die Spoorweë aangekoop. Op hierdie terrein is eers 'n pastorie gebou en kort daarna begin met ’n sierlike kerkgebou. Ds. J.A.C. Weideman het die hoeksteen op 22 Junie 1951, die gemeente se tweede herdenking, gelê. Die moderne toringkerkgebou is van die fondament tot by die weerhaan van sierstene gebou. Die koste van die gebou, orrel en ander bykomstighede was altesaam £24 000.

(Morné van Rooyen, August 2015)

The first services were initially held in the building of the Institute Hall of the South African Railways, who at a reduced rate leased to the community. For funerals and marriages the mother church is still used. The church council has a piece of land in Hillside, the neighborhood west of the station and railway which forms the core of the Gamkavallei which was purchased at a nominal fee from the Railways. On this site first the rectory and shortly thereafter the building of a beautiful church was begun. Rev. J.A.C. Weideman laid the cornerstone on June 22, 1951, the community's second anniversary. The modern tower church, from the foundation to the weather vane, is built of facebrick. The cost of the building, organ and other accessories totaled £24,000.