Baker and Moerdijk – a shared legacy apart

_____________________________________________________

Author:FISHER, RC
In:South African Journal of Art History vol. 21 no 2
Date:2006
Pages:pp . 124-136
_____________________________________________________Abstract: This article presents Gerard Moerdijk’s response to the challenges posed by the legacy of Herbert Baker in South Africa, through, firstly, those aspects of an architecture derived from regional response, namely local style traditions of the Cape Dutch legacy, climatic constraints as well as the use of local resources – material, labour and skills; secondly their distinctive styles used in their church designs in the protestant tradition; thirdly their designs of memorials and monuments that use African precedent for inspiration.
AFRIKAANS. Hierdie artikel verteenwoordig Gerard Moerdijk se reaksie op die uitdagings wat deur die nalatenskap van Herbert Baker in Suid-Afrika gestel is, eerstens deur die aspekte van ‘n argitektuur wat van die volgende afgelei is: streeksgebondenheid in die herlewing van die Kaaps-Hollandse styltradisie, klimaatsbeperkings sowel as die gebruik van plaaslike hulpbronne – materiale, arbeid en vaardighede; tweedens deur hul eiesoortige styl wat in hulle kerkontwerpe in die Protestantse tradisie gebruik is; en derdens deur hul ontwerpe vir gedenktekens en monumente waar ‘n Afrika-presedent vir inspirasie aangewend is.

View article